9947822444 ( Monday to Saturday 9AM - 6PM )

SME Kerala

Mithri Spices

Maithri Spices Udayagiri Prakash P O Idukki

9447823392

Mithri Spices
Agriculture Manufacturing (Small enterprise)